Træproduktion
 

Området Rold Skov har helt optimale klimatiske og jordbundsmæssige betingelser for dyrkning af nåletræer. Vi har her opnået en tilvækst, som er blandt de bedste i Europa. Derfor består hovedgrupperne i Lindenborgs skove af 40% rødgran og 20% andet gran. Stor og effektiv produktion af nåletræ er således vores speciale.

Når bevoksningerne er 15-18 år gamle, starter de første gennemhugster. Her hugges hele tyndingstræet i flis, som afsættes til nordjyske varmeværker og derved medvirker til en CO² neutral energiform.

Der laves en tynding i bevoksningerne hvert 4.-5. år, og når træerne bliver tykke nok, laves der tømmerstokke til savværkerne. Dette sker først som tynde, afkortede stykker, og senere når træerne er store nok som hele tømmerstokke.

Driften i så stor en skov samt hugst af så store mængder træ, giver vores skovfogeder store erfaringer, netværk og kontakter. Dette er gældende både hvad angår produktion og salg. I vores enterpriseafdeling vil vi gerne udnytte disse fordele til gavn for andre skovejere.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.